Política de Privacitat

Aquesta informació fa referència a les dades que tracten en l’exercici de les seves activitats de serveis turístics, donant compliment al Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril del 2016) ia la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

 

Qui és el responsable del tractament de les dades personals?

El Responsable del Tractament de les dades personals és, en cada cas, l’empresa amb la qual el client o el proveïdor es relaciona. Cada empresa respon davant dels seus clients i proveïdors del compliment de la normativa de protecció de dades i en garanteix els drets.

Amb quina finalitat tractem les dades?

Tractem les dades personals per a les següents finalitats.
Contacte
Atendre les consultes de les persones que contacten amb nosaltres per mitjà de formularis de contacte de la nostra pàgina web. Els utilitzem únicament per a aquesta finalitat.

Atenció telefònica

Atendre telefònicament les persones que es posen en contacte amb nosaltres per aquesta via. Per oferir més qualitat en el servei les converses es poden registrar advertint-ne prèviament la persona amb qui ens comuniquem.

Serveis als clients

Registrar els nous clients i les dades addicionals que es puguin generar com a resultat de la relació comercial amb els clients. En el procés de contractació es demanen les dades imprescindibles, entre les quals han de figurar dades bancàries (nombre de compte corrent o de targeta de crèdit) que seran comunicats a entitats bancàries que gestionen el cobrament (únicament les poden utilitzar a aquest efecte). La relació de prestació de serveis turístics comporta altres tractaments, com ara incorporar les dades a la comptabilitat, la facturació o informació a l’administració tributària.

Informació dels nostres serveis

Amb l’autorització explícita dels clients, les dades contractuals i de contacte es conserven per enviar publicitat relacionada amb els nostres serveis o productes, informació de caràcter general o específica segons les característiques del client. Aquesta informació es fa arribar a qui, tot i no haver estat client, ens ho demana o ho accepta omplint els nostres formularis.

Publicitat dels serveis d’empreses del nostre grup

Sempre amb l’autorització prèvia i explícita de les persones indicades a l’apartat anterior, les dades de contacte serveixen per fer arribar publicitat, tant de caràcter general com adaptada a les característiques de la persona, de serveis de les empreses del nostre grup. Així mateix, amb el consentiment explícit de linteressat, les dades de contacte es podran comunicar a aquestes empreses perquè aquestes empreses puguin enviar directament publicitat dels seus serveis.

Gestió de les dades dels nostres proveïdors

Registrem i tractem les dades dels proveïdors de qui obtenim serveis o béns. Poden ser les dades de persones que actuen com a autònoms i també dades de representants de persones jurídiques. Obtenim les dades imprescindibles per mantenir la relació comercial, les destinem únicament a aquest fi i fem ús propi d’aquesta classe de relació.

Videovigilància

A l’accés a les nostres instal·lacions s’informa, quan és el cas, de l’existència de càmeres de videovigilància mitjançant els rètols homologats. Les càmeres graven imatges només dels punts en què és justificat per garantir la seguretat tant dels béns com de les persones; les imatges només s’utilitzen per a aquesta finalitat.

Usuaris de la nostra web

El sistema de navegació i el programari que possibilita el funcionament del nostre web recullen les dades que ordinàriament es generen en lús dels protocols dInternet. En aquesta categoria de dades hi ha entre d’altres l’adreça IP o el nom de domini de l’ordinador utilitzat per la persona que es connecta al lloc web. Aquesta informació no sassocia a persones usuàries concretes i sutilitza amb la finalitat exclusiva dobtenir informació estadística sobre lús del lloc web. La nostra web no utilitza galetes (cookies) que permetin la identificació de persones físiques concretes, usuàries del lloc. L’ús de cookies es reserva per recollir informació tècnica per facilitar l’accessibilitat i l’ús eficient del lloc.

Altres canals d’obtenció de dades

Obtenim també dades per mitjà de relacions presencials i altres canals com la recepció de correus electrònics o per mitjà dels nostres perfils a les xarxes socials. En tots els casos les dades es destinen només als fins explícits que justifiquen la recollida i tractament.

Quina és la legitimació legal per al tractament de les dades?

Els tractaments de dades que duem a terme tenen diferents fonaments legals segons la naturalesa de cada tractament.

En compliment duna relació precontractual.

Les dades de possibles clients o proveïdors amb què tenim relacions prèvies a la formalització d’una relació contractual, com l’elaboració o l’estudi de pressupostos. És també el cas del tractament de dades de persones que ens han fet arribar el seu currículum o que participen en processos selectius.

En compliment duna relació contractual.

Cas de les relacions amb els nostres subscriptors, clients i proveïdors i totes les actuacions i usos que aquestes relacions comporten.

En compliment de les obligacions legals.

Les comunicacions de dades a l’administració tributària estan establertes per normes reguladores de les relacions comercials. Es pot donar el cas d’haver de comunicar dades a òrgans judicials oa cossos i forces de seguretat també en compliment de normes legals que obliguen a col·laborar amb aquests estaments públics.

En base al consentiment.

Quan fem enviaments d’informació dels nostres productes o serveis tractem les dades de contacte dels receptors amb la vostra autorització o consentiment explícit. Les dades de navegació que puguem obtenir mitjançant cookies les obtenim amb el consentiment de la persona que visita la nostra web, consentiment que pot revocar en qualsevol moment desinstal·lant aquestes cookies. També amb el consentiment previ de cada persona podem comunicar les vostres dades a altres empreses del grup.

Per interès legítim.

Les imatges que obtenim amb les càmeres de videovigilància es tracten per l’interès legítim de la nostra empresa de preservar-ne els béns i les instal·lacions. El nostre interès legítim justifica també el tractament de dades que obtenim dels formularis de contacte.

A qui es comuniquen les dades?

Com a criteri general, únicament comuniquem dades a administracions o poders públics i sempre en compliment d’obligacions legals. Les dades identificatives de persones que s’allotgen als nostres establiments es comuniquen a la Direcció General de la Policia (compliment de l’Ordre IRP/418/2010, de 5 d’agost, sobre l’obligació de registre i comunicació a la Direcció General de la Policia de persones que s’allotgen als establiments d’hostalatge).

Amb l’emissió de factures a clients, les dades es poden comunicar a entitats financeres. En cas que s’hagi donat el consentiment, les dades es podran comunicar a altres empreses del nostre grup per a les finalitats indicades anteriorment. No es fan transferències de dades fora de làmbit de la Unió Europea (transferència internacional).

En un altre sentit, per a determinades tasques obtenim els serveis d’empreses o persones que ens aporten la seva experiència i especialització. De vegades aquestes empreses externes han d’accedir a dades personals de la nostra responsabilitat. No és pròpiament una cessió de dades sinó un encàrrec de tractament. Només es contracten serveis d’empreses que garanteixen el compliment de la normativa de protecció de dades. En el moment de la contractació es formalitzen les obligacions de confidencialitat i es fa un seguiment de la seva actuació. Pot ser el cas de serveis d’allotjament de dades, serveis de suport informàtic o assessories jurídiques, comptables o fiscals.

Quant de temps conservem les dades?

Complim l´obligació legal de limitar al màxim el termini de conservació de les dades. Per aquest motiu es conserven només el temps necessari i justificat per a la finalitat que en va motivar l’obtenció. En determinats casos, com les dades que figuren a la documentació comptable i la facturació, la normativa fiscal obliga a conservar-les fins que no prescriguin les responsabilitats en aquesta matèria. En el cas de les dades que es tracten sobre la base del consentiment de la persona interessada, es conserven fins que aquesta persona no revoca aquest consentiment. Les imatges obtingudes per les càmeres de videovigilància es conserven com a màxim durant un mes, si bé en cas d’incidents que ho justifiquin es conservaran el temps necessari per facilitar les actuacions dels cossos i forces de seguretat o dels òrgans judicials.

Quins drets tenen les persones en relació amb les dades que tractem?

Tal com preveu el Reglament General de Protecció de Dades, les persones de les quals tractem dades tenen els drets següents:

A conèixer si es tracten. Qualsevol persona té, en primer lloc, dret a saber si nosaltres tractem les vostres dades, amb independència de si hi ha hagut una relació prèvia.
A ser informat a la recollida. Quan les dades personals s’obtenen de l’interessat mateix, en el moment de proporcionar-les ha de tenir informació clara de les finalitats a què es destinaran, de qui serà el responsable del tractament i de la resta d’aspectes derivats d’aquest tractament.
A accedir-hi. Dret molt ampli que inclou saber amb precisió quines dades personals són objecte de tractament, quina és la finalitat per a la qual es tracten, les comunicacions que es faran a altres persones (si és el cas) o el dret a obtenir còpia oa conèixer el termini previst de conservació.
A demanar-ne la rectificació. És el dret a fer rectificar les dades inexactes que siguin objecte de tractament per part nostra.
A demanar-ne la supressió. En determinades circumstàncies hi ha el dret a demanar la supressió de les dades quan, entre altres motius, ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollits i van justificar el tractament.
A demanar la limitació del tractament. També en determinades circumstàncies es reconeix el dret de demanar la limitació del tractament de les dades. En aquest cas deixaran de ser tractats i només es conservaran per a lexercici o la defensa de reclamacions, dacord amb el Reglament General de Protecció de Dades.
A la portabilitat. En els casos previstos a la normativa es reconeix el dret a obtenir les dades personals pròpies en un format estructurat d’ús comú llegible per màquina, i transmetre’ls a un altre responsable del tractament si així ho decideix la persona interessada.
A oposar-se al tractament. Una persona pot adduir motius relacionats amb la seva situació particular, motius que comportaran que es deixin de tractar les dades en el grau o mesura que li pugui suposar un perjudici, excepte per motius legítims o l’exercici o defensa davant de reclamacions.
A no rebre informació comercial. Atendrem immediatament les peticions de no seguir enviant informació comercial a les persones que prèviament ens ho haguessin sol·licitat.

 

Com es poden exercir o defensar els drets?

Els drets que acabem d’enumerar es poden exercir adreçant una sol·licitud escrita a EL CASINO DE CAN TABACO SL, Delegat de Protecció de Dades, Plaça Marcer, 1, 08810 Sant Pere de Ribes, o bé enviant un correu electrònic a info@casinoderibes.com.

Si no s’ha obtingut resposta satisfactòria a l’exercici dels drets és possible presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, per mitjà dels formularis o altres canals accessibles des de la pàgina www.agpd.es.